O Πρύτανης του Ε.Μ.Π έβγαλε ανακοίνωση για το κλείσιμο του »ΙNDYMEDIA»


Ο πρύτανης του ΕΜΠ εξηγεί γιατί έκλεισε το Indymedia

Ο πρύτανης του Πολυτεχνείου κ. Σίμος Σιμόπουλος ήταν αυτός που έδωσε την εντολή στις 11 Απριλίου 2013 να κοπεί η πρόσβαση στο δίκτυο του ΕΜΠ που φέρεται να χρησιμοποιούν το ραδιόφωνο «98FM» (εξέπεμπε με κεραία από το δώμα κτιρίου εντός της Πολυτεχνειούπολης στου Ζωγράφου) και το Athens Indymedia και το γεγονός προκύπτει από την παρακάτω ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ε.Μ.Π.
22.04.2013
Ι. Η λειτουργία μη αδειοδοτημένων ραδιοφωνικών σταθμών στο Ε.Μ.Π.
Α. Διοικητικό σκέλος της υπόθεσης
1. Με το 8996/Φ386/4.3.2010 έγγραφό της, που κοινοποιήθηκε στο Ε.Μ.Π. στις
12.3.2010 (αρ. πρωτ. 7380/12.3.2010), η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (στο εξής, Ε.Ε.Τ.Τ.) γνωστοποίησε στην προηγούμενη Πρυτανική
αρχή του Ε.Μ.Π. τη λειτουργία και εκπομπή χωρίς άδεια συστήματος κεραιών με το
διακριτικό τίτλο «98 FM», στη συχνότητα 98,1 ΜΗz, από κτίριο εντός της
Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.
2. Με το 10057/Φ386/14.3.2011 έγγραφό της, που κοινοποιήθηκε στο Ε.Μ.Π. στις
18.3.2011 (αρ. πρωτ. εμπ 7239/2011), η Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποίησε στις σημερινές
Πρυτανικές Αρχές του Ε.Μ.Π. τη λειτουργία και εκπομπή χωρίς άδεια συστήματος
κεραιών, χωρίς διακριτικό τίτλο, στη συχνότητα 100,1 ΜΗz, από δώμα κτιρίου εντός
της περιοχής της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου. Η υπόψη εκπομπή φαίνεται ότι
ξεκίνησε περί τα μέσα του 2010.
3. Με την 35287/Φ.391/12.9.2011 Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης της Ε.Ε.Τ.Τ., που
κοινοποιήθηκε στο Ε.Μ.Π. στις 15.9.2011 (αρ. πρωτ. ΕΜΠ 22115/15.9.2011), το
Ε.Μ.Π. κλήθηκε σε ακρόαση δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος. Κατατέθηκε
το 27710/8.11.2011 υπόμνημα, με το οποίο προβλήθηκαν τα κρίσιμα πραγματικά
περιστατικά της ένδικης υπόθεσης.
4. Ακολούθως, εκδόθηκε η 630/51/22.11.2011 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία
επιδόθηκε στο Ίδρυμα στις 6.12.2011. Με την απόφαση αυτή επιβλήθηκαν στο
Ε.Μ.Π. οι διοικητικές κυρώσεις: (α) της σύστασης να αποκαταστήσει, με την επίδοση της απόφασης, τη νομιμότητα και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή της μετάδοσης ραδιοφωνικών σημάτων στις συχνότητες 98.1 και 100.1MHz καθώς και
οιουδήποτε άλλου πιθανού ραδιοφωνικού σήματος από θέσεις που βρίσκονται
εντός της Πολυτεχνειούπολης, (β) της σύστασης να συμμορφωθεί άμεσα προς τη νομοθεσία, που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας, και να προβεί μέσα σε τρεις
ημέρες από την επίδοση της απόφασης σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
απεγκατάσταση και απομάκρυνση των κεριαοσυστημάτων από τις οποίες
προέρχονται οι συγκεκριμένες εκπομπές, 2(γ) της σύστασης να απέχει στο μέλλον από ενέργειες, που έρχονται σε αντίθεση με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών και την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών.
5. Κατά της απόφασης ασκήθηκε από το Ε.Μ.Π. η από 5.1.2012 (με αριθμό
καταχώρησης ΑΝ2/2012) αίτηση αναστολής εκτέλεσης και η από 5.1.2012 (με
αριθμό καταχώρησης ΠΡ11/2012) προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών. Οι λόγοι, που προβλήθηκαν για την αναστολή και ακύρωση της πιο πάνω
απόφασης, είναι (α) η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων
του ν. 3431/2006, καθώς το ΕΜΠ αποδεδειγμένα δεν έφερε τις ιδιότητες του
«αδειούχου», «κατόχου» ή «χρήστη» των κεραιοσυστημάτων εκπομπής. Και (β) η
έλλειψη πλήρους, ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της απόφασης της
Ε.Ε.Τ.Τ.. Επιπρόσθετα στην αίτηση αναστολής εκτέλεσης προβλήθηκαν ισχυρισμοί
σχετικοί με την ανεπανόρθωτη βλάβη του Ιδρύματος από την άμεση εκτέλεση της
απόφασης, τη ζημία του κύρους και της φήμης του, της πρόκλησης αντιδράσεων στη
φοιτητική κοινότητα και της έλλειψης λόγων δημοσίου συμφέροντος που θα
επέβαλαν την άμεση εκτέλεσή της.
6. Η πιο πάνω αίτηση αναστολής απορρίφθηκε με την 120/2012 απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Μεταξύ άλλων κρίθηκε ότι εφόσον οι ραδιοφωνικοί
σταθμοί είναι εγκατεστημένοι και εκπέμπουν σε χώρους εποπτείας του ΕΜΠ νομίμως
ζητείται από το ίδιο η διακοπή των εκπομπών τους και η απεγκατάστασή τους. Ενώ,
όσον αφορά τους ισχυρισμούς του Ε.Μ.Π. περί ζημίας του κύρους του και
πρόκλησης αντιδράσεων στη φοιτητική κοινότητα, το δικαστήριο έκρινε ότι από τα
έγγραφα της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. προκύπτει βούληση των
φοιτητών της Σχολής αυτής για διακοπή εκπομπής των ραδιοφωνικών σταθμών.
7. Η από 5.1.2012 προσφυγή του Ε.Μ.Π. κατά της πιο πάνω απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ.
εκδικάσθηκε στις 10.4.2013 και αναμένεται η έκδοση απόφασης.
8. Την ίδια ημέρα (10.4.2013) κοινοποιήθηκε στο Ε.Μ.Π. η από 9.4.2013 εξώδικη
δήλωση της Ε.Ε.Τ.Τ. (αρ. πρωτ. ΕΜΠΙΣΤ 33/10.4.2013) σύμφωνα με την οποία,
διαπιστώθηκαν παρεμβολές στη λήψη του προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού
«ΣΚΑΪ». Κλιμάκιο της Ε.Ε.Τ.Τ. πραγματοποίησε έλεγχο στις 19.3.2013 και από
αυτόν διαπιστώθηκε ραδιοφωνική εκπομπή στη συχνότητα 100,1 MHz από την
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Επί τη βάσει αυτών κλήθηκε το Ε.Μ.Π. να διακόψει
τη ραδιοφωνική εκπομπή στην πιο πάνω συχνότητα και να απομακρύνει το
συγκεκριμένο κεραιοσύστημα. Άλλως θα επιβάλλονταν σε βάρος του οι
προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Οι οποίες, λόγω των πιο πάνω ήδη3
επιβληθεισών κυρώσεων, θα ήταν αυστηρότατες, δηλαδή, στο επίπεδο, μεταξύ
άλλων, του προστίμου ύψους μέχρι και 3.000.000 ευρώ.
Β. Ποινικό σκέλος της υπόθεσης
1. Από τη μέχρι σήμερα πληροφόρησή μας, μέσω της αποστολής κλήσεων από τις
εισαγγελικές αρχές προς τις πρυτανικές αρχές του Ε.Μ.Π., λόγω της λειτουργίας των
πιο πάνω αναφερόμενων μη αδειοδοτημένων ραδιοφωνικών σταθμών στην
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, εκκρεμούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
πέντε δικογραφίες, οι οποίες αφορούν στη διάπραξη αδικημάτων, όπως:
ƒ της παράνομης λειτουργίας μη αδειοδοτημένων ραδιοφωνικών σταθμών,
ƒ της παράβασης καθήκοντος και ƒ της υπόθαλψης εγκληματιών.
Και για τις πέντε υποθέσεις έχουν ήδη διενεργηθεί προκαταρκτικές εξετάσεις από τις
αρμόδιες δικαστικές αρχές.
2. Αναμένεται, βεβαίως, η δημιουργία και έκτης δικογραφίας επί τη βάσει της
πρόσφατης εξώδικης δήλωσης της Ε.Ε.Τ.Τ. καθώς έχει γνωστοποιηθεί στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
ΙΙ. Λειτουργία της ιστοσελίδας Athens Indymedia σε χώρο του Ε.Μ.Π.
Α. Ποινικό σκέλος της υπόθεσης
Από τη μέχρι σήμερα πληροφόρησή μας, μέσω της αποστολής κλήσεων από τις
εισαγγελικές αρχές προς τις πρυτανικές αρχές του Ε.Μ.Π., λόγω της λειτουργίας της
ιστοσελίδας Athens Indymedia σε χώρο του Ε.Μ.Π., έχουν σχηματιστεί τουλάχιστον
πέντε δικογραφίες, οι οποίες ερευνώνται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και
την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Οι δικογραφίες αφορούν σε αδικήματα όπως:
ƒ εγκληματικής οργάνωσης,τρομοκρατικών πράξεων, έκρηξης που μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, ƒ κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών, ƒ φθοράς ξένης ιδιοκτησίας,
ƒσυκοφαντικής δυσφήμησης, εμπρησμού κατ’ εξακολούθηση.

Και για τις πέντε υποθέσεις έχουν διενεργηθεί προκαταρκτικές και ανακριτικές πράξεις
από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. 4Β. Οι αποφάσεις της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π.
1. Με αποφάσεις της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. και, ειδικότερα, την από 15.7.2011
απόφαση της 12ης/2011 Συνεδρίασης της (θέμα 3), την από 13.01.2012 απόφαση της
2ης/2012 Συνεδρίασης της (θέμα 6), την από 24.2.2012 απόφαση της 4ης/2012
Συνεδρίασης της (θέμα 4) και την από 27.12.2012 απόφαση της 15ης/2012 Έκτακτης
Συνεδρίασης της (θέμα 5) αποφασίσθηκε η έγκριση συγκεκριμένων ρυθμίσεων
σχετικά με την εφαρμογή του «Κανονισμού Αποδεκτής Χρήσης Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών Ε.Μ.Π.» σε όλους τους χώρους του Ε.Μ.Π. καθώς και στους χώρους
φοιτητικών παρατάξεων ή φοιτητικών συλλόγων του Ιδρύματος.
2. Η διαδικασία που ορίστηκε για τους χώρους φοιτητικών παρατάξεων και συλλόγων
είναι ότι «οιεκπρόσωποι των φοιτητικών παρατάξεων ή συλλόγων θα παραλαμβάνουν
από το Κέντρο Δικτύων του ιδρύματος έντυπη αίτηση …στην οποία θα συμπληρώνουν
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται όπως πρίζες του δικτύου που αιτείται ο σύλλογος ή η
παράταξη, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκπροσώπου των φοιτητών. Η αίτηση θα
πρέπει να έχειτη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Σχολής αν πρόκειταιγια χώρο που
ανήκει σε Σχολή, αποδεικνυόμενη με υπογραφή η οποία θα πιστοποιείται από τη
γραμματεία της Σχολής ή της Πρυτανείας σε κάθε διαφορετική περίπτωση.

Με τη συμπλήρωση καιτην κατάθεση της αίτησης, ο εκπρόσωπος της φοιτητικής παράταξης ή
του συλλόγου αποδέχεται και τους όρους του Κανονισμού Αποδεκτής Χρήσης
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. Ο χρόνος των συνδέσεων θα είναι ένα
Ακαδημαϊκό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κάθε Σεπτέμβριο να καταθέτουν εκ
νέου την αντίστοιχη έντυπη αίτηση σύμφωνα μετην παραπάνω διαδικασία …».
3. Η εφαρμογή της πιο πάνω διαδικασίας έγινε σταδιακά και η προθεσμία για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών, έληξε στις 11.4.2013. Κατά τη λήξη της προθεσμίας
αυτής, κανείς δεν είχε αιτηθεί – με βάση την ορισθείσα διαδικασία – τη χρήση της
πρίζας, που παρέχει πρόσβαση στο δίκτυο του υποδικτύου 147.102.58.33.
Γ. Η θέση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Ε.Μ.Π.

Σύμφωνα με την 41/Φ.4/21.3.2013 (με αρ. πρωτ. 7127/2013) γνωμοδότηση του Γραφείου
Νομικού Συμβούλου στο Ε.Μ.Π. «η αφαίρεση εκ μέρους του Κέντρου Δικτύων του
Ε.Μ.Π., κατόπιν σχετικής εντολής της Διοίκησης, από συγκεκριμένους χώρους της Σχολής
Χημικών Μηχανικών της δυνατότητας πρόσβασης στο Δίκτυο, συνιστά πράξη ενάσκησης
αρμοδιότητας του οικείου ως άνω οργάνου και όχι διάπραξη παράνομης πράξης» 5
ΙΙΙ. Αποφάσεις διακοπής λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών και Indymedia.
Ενόψει όλων των πιο πάνω διοικητικών και ποινικών διαδικασιών σε βάρος του Ε.Μ.Π.
στις 11 Απριλίου 2013 δόθηκε εντολή από τον Πρύτανη του Ε.Μ.Π. διακοπής της
παροχής ισχύος στη συχνότητα 100,1 MHz και της πρόσβασης στο δίκτυο του
υποδικτύου 147.102.58.33, χρήση του οποίου φέρεται να κάνουν οι χρήστες της
ιστοσελίδας Athens Indymedia.

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: