Πόρισμα καταπέλτης για την ΕΡΤ! Ποινικές διώξεις σε πρώην στελέχη και υπαλλήλους της!


Μια του  Κλεφτοδήμου, δυό του Κλεφτοδήμου, τρείς και τον μαυρίσανε στο ξύλο!

Παραδόθηκαν σήμερα στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλο Γερουλάνο, από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) Αριστείδη Μπουρδάρα, οι Εκθέσεις – Πορίσματα δύο Επιθεωρήσεων που διενήργησαν στην ΕΡΤ Α.Ε Επιθεωρητές του Σώματος.

To μικρό κειμενάκι για τα μπόνους έιναι απο την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.Το σχόλιο δίπλα προστέθηκε απο το parodynews!

Αναδημοσίευση απο το ΒΗΜΑ.

Οι εκθέσεις αυτές έχουν διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σ’ αυτές. Επίσης, οι Επιθεωρητές ζητούν από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο την άσκηση πειθαρχικής δίωξης εναντίον υπαλλήλων της ΕΡΤ ΑΕ σε βάρος των οποίων προέκυψαν πειθαρχικές ευθύνες.

O Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κύριος Παύλος Γερουλάνος έδωσε εντολή για άμεση σύγκληση έκτακτου ΔΣ, προκειμένου να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την απόδοση ευθυνών και την αποκατάσταση της νομιμότητας στην ΕΡΤ Α.Ε. (ανάκληση παράνομων πράξεων, αναζήτηση παράνομων αμοιβών ή bonus κλπ).

Ειδικότερα, από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στην ΕΡΤ ΑΕ, προέκυψαν έντονα φαινόμενα κακοδιοίκησης, αδιαφάνειας, παράνομων αναθέσεων και αλόγιστης σπατάλης δημοσίου χρήματος.

Έτσι, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν και τα ακόλουθα:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ : Η νομιμότητα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και αλλοδαπής εταιρείας για τον ανασχεδιασμό – δημιουργία των λογοτύπων της και την παραγωγή των τηλεοπτικών σημάτων και των γραφιστικών εφαρμογών των τηλεοπτικών της σταθμών, στο πλαίσιο δημιουργίας νέας εταιρικής ταυτότητας.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :

Τα έτη 2007 και 2008 ανατέθηκε χωρίς διαγωνισμό από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε αλλοδαπή εταιρεία ο ανασχεδιασμός – δημιουργία των λογοτύπων της και η παραγωγή των τηλεοπτικών σημάτων και των γραφιστικών εφαρμογών. Το συνολικό ποσό που κατέβαλε η ΕΡΤ ΑΕ για την πιο πάνω αλλαγή των σημάτων της ανέρχεται σε 1.406.841€.

Η ανάθεση έγινε με τέσσερις (4) επιμέρους συμβάσεις με συνέπεια τη μη υπαγωγή από την ΕΡΤ της δαπάνης για την αλλαγή των σημάτων στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λόγω της κατάτμησης του ενιαίου αντικειμένου της, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ν. 3060/2002.

Εξ άλλου η ανάθεση αυτή έγινε κατά παράβαση τόσο του Κανονισμού Προμηθειών Ραδιοφωνικού και Τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ όσο και του Π.Δ 60/2007, δεδομένου ότι για την εν λόγω ανάθεση έπρεπε να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 60/2007. Με την διαδικασία ανάθεσης, που εσφαλμένα επέλεξε να εφαρμόσει η ΕΡΤ ΑΕ, δεν τηρήθηκαν οι αρχές της διαφάνειας και της δημοσιότητας από ένα δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, για ένα έργο μεγάλου εύρους και σημαντικού κόστους, με αποτέλεσμα να παρακαμφθεί ο νόμος, να μην διασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή εταιρειών και να μην επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός ανταγωνισμός που ενδεχομένως να απέφερε μικρότερο κόστος.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ : Η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων έργου των εξωτερικών συνεργατών της ΕΡΤ ΑΕ από το έτος 2006 έως το 2010.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :

Διαπιστώθηκε ότι κατά την διαδικασία ανάθεσης έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2009 και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων έργου κατά τα έτη αυτά, δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, οι δε προβλεπόμενες από το νόμο, ως προαπαιτούμενο, εγκρίσεις της τριμελούς Υπουργικής Επιτροπής και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), είτε εκδόθηκαν μετά την σύναψη των συμβάσεων, είτε δεν εκδόθηκαν ποτέ . Ωστόσο τα αρμόδια όργανα (Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές) βεβαίωναν ανακριβώς, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο των γνωμοδοτήσεων της Ενιαίας Επιτροπής του άρθρου 3 του Γ.Κ.Π. για τα έτη 2007 έως την 23/6/2009, ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, ενώ αυτές δεν είχαν ακόμη εκδοθεί.

Κατά τα έτη 2006 έως 2009 έγιναν ανανεώσεις συμβάσεων εξωτερικών συνεργατών που σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύονταν και από αντίστοιχες αυξήσεις αμοιβής, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν.2527/97. Εξ άλλου, σε ορισμένες περιπτώσεις συμβάσεων εξωτερικών συνεργατών, δεν λήφθηκε μέριμνα για την τρίμηνη διακοπή, κατά παράβαση των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ.164/04.

Η ΕΡΤ ΑΕ παρά το γεγονός της ετήσιας σύναψης πολυάριθμων συμβάσεων μίσθωσης έργου με δημοσιογράφους για την κάλυψη των αναγκών της, εντούτοις έχει χορηγήσει άδειες παράλληλης απασχόλησης σε μεγάλο ποσοστό μονίμων δημοσιογράφων της, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση τους.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ : Η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης τεσσάρων (4) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών τεχνικών συμβουλών για την συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση των γενικών και ειδικών στοιχείων των θέσεων εκπομπής της ΕΡΤ Α.Ε (Κέντρα Εκπομπής, Σταθμοί Μεσαίων, Αναμεταδότες κ.λ.π.), που απαιτούνται για τη σύνταξη των ειδικών μελετών για την αδειοδότηση των θέσεων αυτών από την Εθνική Επιτροπή Τηλ/νιων και Ταχυδ/ων (ΕΕΤΤ).

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :

α. Μη σύννομη απευθείας ανάθεση τεσσάρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας με Φ.Π.Α. 218.000 € σε ισάριθμους τεχνικούς συμβούλους, για τις οποίες έγινε εσφαλμένη υπαγωγή στις διατάξεις περί δημοσίων έργων καθώς δεν συνδέονται με την εκτέλεση κάποιου τεχνικού έργου, αλλά με παροχή υπηρεσιών για την αδειοδότηση σταθμών εκπομπής της ΕΡΤ Α.Ε. και ως εκ τούτου έπρεπε να προκηρυχθεί ανοιχτός διαγωνισμός, λόγω ύψους ποσού του συνολικού προϋπολογισμού τους.

β. Δεν ορίστηκε Επιτροπή Οριστικής και Προσωρινής παραλαβής των παραδοτέων υπηρεσιών, ούτε συνδέθηκε η τμηματική καταβολή του τιμήματος ανάλογα με την πρόοδο υποβολής των επιμέρους παραδοτέων αλλά η πληρωμή τους ορίστηκε κατ΄ αποκοπή και έγινε απλώς με την διαβίβαση αντίστοιχων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

γ. Δεν παραδόθηκε στην ΕΡΤ Α.Ε. από τους Τεχνικούς Συμβούλους το σύνολο των παραδοτέων των συμβάσεών τους, με αποτέλεσμα τη μη άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απέρρεαν από τις συμβάσεις τους.

δ. Χορηγήθηκαν βεβαιώσεις περί εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων για τους τέσσερες Τεχνικούς Συμβούλους, παρά το γεγονός ότι το συμβατικό αντικείμενο δεν είχε ολοκληρωθεί.

ε. Η ΕΡΤ ΑΕ πλήρωσε στους τέσσερις (4) Τεχνικούς Συμβούλους το σύνολο του συμβατικού ποσού αμοιβής 218.000€, χωρίς αντίστοιχη υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου που είχαν αναλάβει να παραδώσουν οι Τεχνικοί Σύμβουλοι.

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ : Η χορήγηση χρηματικών αμοιβών (bonus) στο προσωπικό κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε., από το 2006 έως Απρίλιο του 2010.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :

Κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 χορηγήθηκε το σημαντικό ποσό των 2.329.867€ με την μορφή χρηματικών αμοιβών (bonus), ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεών τους δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις χορήγησής τους κατ’ άρθρο 17 παρ. 1α, β, γ και δ του ΓΚΠ.

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ : Οι διαδικασίες πρόσληψης και απασχόλησης προσωπικού ειδικών θέσεων (ΠΕΘ) και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων από το έτος 2006 έως τον Απρίλιο του 2010.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :

α. Δεν προβλέπεται και δεν υφίσταται δημοσιότητα στις διαδικασίες πρόσληψης του ΠΕΘ. Τίθενται θέματα διαφάνειας στις προσλήψεις αυτές καθώς δεν προβλέπεται η προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των ως άνω θέσεων.

β. Δεν ενεργοποιήθηκε από την ΕΡΤ ΑΕ η διαδικασία του άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού περί ετήσιας αξιολόγησης μεταξύ του λοιπού προσωπικού της και του Προσωπικού Ειδικών Θέσεων βάσει ενιαίων κριτηρίων, με αποτέλεσμα το εν λόγω προσωπικό να μην αξιολογείται ως προς την υπηρεσιακή του απόδοση και το ανατεθέν έργο, δεδομένων και των υψηλών μισθολογικών απολαβών του.

6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ : Διερεύνηση της νομιμότητας πρόσληψης Νομικών Συμβούλων και δικηγόρων από το 2006 έως Ιούνιο του 2010.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :

Η πρόσληψη Νομικού Συμβούλου-Προϊσταμένου της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ το 2006 έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του Γενικού κανονισμού Προσωπικού (ΓΚΠ), αφού δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις του άρθρου 52 παρ.3 του ΓΚΠ για την πρόσληψή του.


7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ : Η διαχείριση των πιστώσεων του κωδικού για τις πάγιες προκαταβολές της εταιρίας «Νέα Συνδρομητική Τηλεόραση Α.Ε. Ανάπτυξης Συνδρομητικών Οπτικοακουστικών Υπηρεσιών», θυγατρικής της ΕΡΤ Α.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :

α. Τα έτη 2005 και 2006 χορηγήθηκαν σε ανώτατο στέλεχος της ΕΡΤ Α.Ε. τμηματικά χρηματικά ποσά παγίων προκαταβολών συνολικού ύψους 48.000€ και 98.000€ αντίστοιχα, πλην όμως η τμηματική αύξηση των χορηγουμένων ποσών δεν δικαιολογούνταν λόγω εξάντλησης του χρηματικού ποσού συνεπεία δαπανών, αφού δεν πραγματοποιήθηκε καμιά πληρωμή δαπάνης.

β. Διαπιστώθηκε ότι κατά τα έτη 2007 και 2008 χορηγήθηκαν μη νόμιμα σε ανώτατο στέλεχος της ΕΡΤ Α.Ε. ως πάγιες προκαταβολές ποσά συνολικού ύψους 98.000€ και 80.000€ αντίστοιχα από το Ταμείο της εταιρίας, χωρίς να έχουν εκδοθεί αποφάσεις που να το επιτρέπουν. Τα εν λόγω ποσά των παγίων προκαταβολών χορηγήθηκαν τμηματικά χωρίς η τμηματική αύξηση των χορηγουμένων ποσών να προκύπτει λόγω εξάντλησής τους συνεπεία δαπανών αφού δεν πραγματοποιήθηκε καμιά πληρωμή δαπάνης.

Διαβάστε περισσότερα:

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4586899

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=345959&dt=29/07/2010#ixzz0v4qw82Cs

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: